Gaelic Production Apprentice Scheme 2018

BBC/TP/589874/26991

This job has been closed.

Number of Positions:
1
Contract Type:
Apprenticeships
Salary:
£14,250
Working Hours:
35 Hours per week
Location:
Scotland
Closing Date:
10/04/2018
Job Category:
Content Production
BBC Region / Division:
zzDeputy Director General Group
BBC Business Unit:
zzDDG - HR

Job Introduction

Bheir sgeama Preantasachd Riochdachaidh Gàidhlig a’ BhBC sàr-chothrom dhuibh a’ chiad cheum a ghabhail airson dreuchd-beatha sna meadhanan. Ma tha miann agaibh stuthan ùra brosnachail a chruthachadh airson tbh, rèidio no air-loidhne, no ma tha sibh airson na doighean riochdachaidh ionnsachadh airson cùrsa-dreuchd anns na meadhannan,  cha b’ urrainn dhuibh càil na b’ fheàrr a dhèanamh gus sin a thoirt gu buil na tro bhith a’ faighinn preantasachd Gàidhlig aig BBC Scotland.  

Bidh Preantasan Gàidhlig ag obair ann an diofar roinnean Gàidhlig air feadh Alba tron bhliadhna, a’ cruthachadh stuthan tbh, rèidio no air-loidhne airson iomadh seòrsa prògram.  Bidh Preantasan Gàidhlig, BBC Alba, a’ mhòr-chuid dhen ùine stèidhichte ann an Glaschu ach bidh iad a’ siubhal gu diofar àiteachan air feadh Alba (gheibhear cosgaisean siubhail agus cosgaisean àite-fuirich air ais). Ionnsachaidh ar Preantas Gàidhlig sgilean obrachaidh, sgilean dèanamh phrògraman agus sgilean riochdachaidh agus obraichidh iad gu ruige “Preantasachd Meadhanan Cruthachail agus Didsiteach, Ìre 3” aig colaiste ann an Glaschu.

Dè tha ri thairgse?

 • Cùmhnant ùine-shuidhichte airson bliadhna le tuarastal £14,250. Cosgaisean trèanaidh air am           paigheadh. Cuideachd cosgaisean siubhail agus àite-fuirich, nuair a dh’fheumas tu, airson treanadh.  
 • Cothrom a dhol a dh’obair air diofar phrògraman tbh, rèidio agus air-loidhne.
 • Trèanadh aig àrd-ìre bho Acadamaidh a’ BhBC le luchd-eòlais a’ BhBC agus luchd-obrach neo-          cheangailte.

 

The BBC Gaelic Production Apprenticeship scheme is a fantastic opportunity to kick-start your career in the media industry. If you have a passion for producing brilliant content, keen to learn the production management process and motivated to have a career in the media, then there’s no better place to start turning that dream into a reality than through gaining a place on the Production Gaelic Apprentice at BBC Scotland.  Gaelic Apprentices will work across various Gaelic departments across Scotland throughout the year making TV, Radio and Online content for all kinds of output and programmes. 

BBC Scotland Gaelic Production Apprentices will mainly be based in Glasgow but will travel to other sites (travel and accommodation expenses will be covered). The apprentice will work across various departments throughout the year creating and planning TV, Radio and Online content for output and programmes. As well as learning on the job, you will also study towards a Level 3 in Creative and Digital Media, which is delivered by a local Glasgow college provider.

What’s on offer?

 • A 12 month fixed-term contract paying £14,250 per year. Training fees and all travel and accommodation expenses for training are covered.
 • The chance to work on a wide variety of programmes across TV, radio and online production for all output and programmes.
 • Gold-standard industry training delivered by the BBC Academy from specialists and senior BBC and freelance production staff.

Main Responsibilities

Gheibh am Preantas Gàidhlig cothrom obrachadh air diofar thachartasan agus phrògraman tron bhliadhna anns a’ mhòr-chuid dheth na roinnean a leanas: Clann, Gàidhlig – Sgilean Riochdachaidh, Na Meadhanan Sòisealta, Naidheachdan, Aithriseachd, Radio nan Gàidheal ann an Steòrnabhagh, Spòrs agus Gàidhlig Tbh.

Bithear cuideachd a’ tairgse cothrom a bhith ag obair tarsainn air dà raon riochdachaidh:

Obair chruthachail – ag obair gu ruige obair nad “Runner” / Fo-rannsaiche / Neach-taic rèidio: a’ cruthachadh stuthan, a’ cur a-steach tagradh phrògraman, a’ rannsachadh agus a’ dèiligeadh ri luchd-com-pàirteachaidh/ sgeulachdan/suidheachaidhean.

Obair Riochdachaidh – airson daoine aig a bheil sàr sgilean rianachd agus planaidh. Ag obair gu ruige dreuchd mar neach-taic riochdachaidh (Production Management Assistant): ag ionnsachadh agus a’ trèanadh ann an gnothaichean phrògraman, slàinte is sàbhailteachd agus riaghailtean-lethbhreac (copyright).


An dèidh tùs-threanadh, bithear ag obair thar sgiobaidhean riochdachaidh agus roinnean air greis(ean)-gnìomhachais le trèanadh aig a’ cholaiste agus cuideachd le Acadamaidh a’ BhBC

Còmhla ri do mhanaidsear sgeama, bidh manaidsear eile agad cuideachd air a bheil uallach airson do dh’amasan ionnsachaidh agus adhartas. Bidh measadh ga dhèanamh air ciamar a tha dol dhut leis na h-amasan aig gach ceum tron bhliadhna.     

 

Throughout the 12 month scheme, you will get the opportunity to work in areas which may include Childrens, Gaidhlig – PM, Social Media, Naidheachdan, Factual, Radio nan Gaidheal Stornoway, Sport, Gaidhlig – TV.

During placements you will have the chance to work across 2 areas of production:  

Creative: Working towards an editorial role as a Runner, Junior Researcher or Radio Content Assistant. You will be creating content, pitching programme ideas, researching stories or locations and contacting contributors.

Production Management:  For those who have great organisation and planning skills and passionate about bringing together a production. You could be working towards a Production Management Assistant role which includes planning, organising programme logistics, health & safety, copyright.

Following an initial training period, you will then start your range of placements, with training at college and with BBC Academy.

Along with your scheme manager, you will have a placement manager who will be responsible for your learning objectives and progress. You will be assessed on these objectives during the course of your placements.

Are you the right candidate?

 Sàr-thagraiche

 • Fileanta ann an Gàidhlig, an dà chuid sgrìobhadh agus labhairt.
 • Chan eil sinn a’ sireadh eòlas ach tha uidh againn thunnad fhèin mar phearsa. (Ge-tà, ma tha Teisteanas Dreuchdail agad, no ma tha thu ag obair airson Teisteanas Dreuchdail, ma  dh’fhaoidte nach bi thu ceadaichte.
 • Feumail a bhith foghlamaichte gu Ìre Nàiseanta 5 (Matamataig agus Beurla ) 
 • Sàr ùidh ann a bhith a’ dèanamh agus a’ cruthachadh measgachadh de stuth le sàr sgilean rianachd agus planaidh. Dèidheil eòlas a chur air na doighean obrach a dh’fheumas a bhith aig sgiobaidhean teicnigeach agus cruthachail.
 • Eòlas air stuthan a’ BhBC agus air prògraman air na meadhanan air fad, le ùidh sa BhBC agus sa ghnìomhachas san fharsaingeachd.
 • A bhith pongail agus a bhith a’ gabhail uallach, le deagh sgilean rianachd, a bhith comasach a bhith a’ cur prìomhachasan an cèill agus deagh sgilean practaigeach.
 •  A bhith dèidheil air rudan ùr ionnsachadh agus bu bheil thu deònach agus gun urrainn dhut a bhith ag obair taobh a-staigh àrainneachd proifeiseanta nam meadhanan agus aig an aon àm, ag obair aig a’ cholaiste agus a’ trèanadh.
 • Feumaidh tu a bhith sùbailte chionns chan eil obraichean aig a’ BhBC daonnan a’ tachairt eadar 9 gu 5, Diluain gu Dihaoine.

 

 • You can speak and write fluently in Gaelic.
 • We aren’t looking for experience, it’s you as a person we’re interested in. (Although if you have, or are working towards a vocational based qualification you may not be eligible).
 • Ideally educated up to National 5 level (Maths & English).
 • A passion for either producing and creating brilliant, diverse content, and/or have great organisation and planning skills who is keen to understand what the creative and technical teams need for the production process to happen.
 • Knowledge of BBC content and programmes on all media, with an interest in the BBC and the wider media industry.
 • Punctual and responsible with good organisational, prioritisation and practical skills.
 • You should be keen to learn and have the motivation, and ability, to combine working in a professional media environment with college study and additional training.
 • You must be able to work flexibly as working at the BBC is not always a Monday to Friday, 9 to 5, job.

About the BBC

The BBC is committed to building and developing a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.