Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr (Hyfforddai Cymraeg) Journalism Trainee Scheme (Welsh Language Trainee)

Job Reference: BBC/TP/900678/34571
Number of Positions: 1
Contract Type: Schemes
Contract Details: Prentisiaeth
Salary: 21216
Closing Date: 11/02/2019
Job Category: Training, Trainees & Apprentices
BBC Region / Division: zzDeputy Director General Group
BBC Business Unit: zzDDG - HR
Location: Caerdydd

Package Description

£21,216

Job Introduction

Rydyn ni eisiau clywed gan bobl o bob cefndir a ffordd o fyw sy’n benderfynol ac yn angerddol dros hyfforddi fel newyddiadurwr yn y BBC. Os ydych chi eisiau cael hyfforddiant o'r radd flaenaf gyda’r corff darlledu mwyaf yn y byd, Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr y BBC yw’r cynllun i chi.

Ydych chi wedi gadael yr ysgol neu heb raddio ac a oes gennych chi ddiddordeb gwirioneddol mewn newyddiaduraeth? Os oes gennych chi lai o brofiad, efallai y byddai’r cynllun Prentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol yn fwy addas i chi. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: Prentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol

Main Responsibilities

Yn ystod y cynllun 10 mis hwn, byddwch yn ymgymryd â hyfforddiant gan weithio ochr yn ochr â thimau newyddion mewn lleoliadau ym meysydd newyddion ar-lein, digidol, radio a heledu. Bydd y lleoliadau hyn yn rhoi profiad ymarferol i chi o ymchwilio, ysgrifennu a darlledu newyddion. 

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

•          Contract 10 mis yn talu £21,216 y flwyddyn. Os ydych chi’n gweithio yn Llundain, mae’r cyflog yn £25,766 y flwyddyn.

•          Byddwn ni'n talu costau teithio a llety yn ystod cyfnodau hyfforddi.

•          Hyfforddiant o’r radd flaenaf dan arweiniad y BBC drwy gydol y cynllun, a hynny gan arbenigwyr a newyddiadurwyr uwch yn y BBC.

•          Mentor i’ch cefnogi a’ch arwain yn ystod yr hyfforddiant.

•          Cyfle i weithio ar leoliadau o fewn Newyddion a Materion Cyfoes y BBC, ym meysydd  radio, teledu, digidol ac ar-lein.

Are you the right candidate?

•          Rydych chi’n gallu adrodd straeon mewn modd creadigol ac yn chwilfrydig am y byd o'ch cwmpas.

•          Rydych chi’n ymddiddori mewn newyddion a materion cyfoes.

•          Rydych chi wrth eich bodd yn cwrdd â phobl newydd ac yn rhannu straeon pobl.

•          Rydych chi eisoes yn dangos eich potensial fel newyddiadurwr.

•          Efallai eich bod chi’n ysgrifennu erthyglau i wefan neu bapur newydd lleol, yn gweithio mewn gorsaf radio, yn blogio neu’n flogio, neu’n creu cynnwys gwych ar y cyfryngau cymdeithasol.

•          Gallwch ein helpu ni i gyrraedd holl gynulleidfaoedd y BBC, gan gynnwys pobl na fyddent fel arfer yn dilyn y newyddion.

•          Byddwch yn 18 oed neu’n hŷn pan fydd y cynllun yn dechrau yn yr hydref.

About the BBC

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

 Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

 Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

Attached documents: