Cydlynydd Amserlennu (Scheduling Coordinator), Radio Cymru

This job has been closed.

Job Reference: BBC/TP/7193/42797
Number of Positions: 1
Contract Type: Permanent – Full Time
Contract Details: Cytundeb Parhaol
Salary: O Fewn Band Cyflog
Working Hours: 35
Closing Date: 29/08/2019
Job Category: Programme Scheduling
BBC Region / Division: Nations and Regions
BBC Business Unit: N&R - Wales
Location: Caerdydd

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Lleoliad: Caerdydd
Cytundeb: Parhaol
Band: B

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Cerian Arianrhod ar cerian.arianrhod@bbc.co.uk


Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
  • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Job Introduction

Mae Radio Cymru wedi bod yn darlledu rhaglenni ers 1977. Mae’r staff, sy’n gweithio yng Nghaerdydd, Bangor, Aberystwyth a Chaerfyrddin, ynghyd a nifer o gwmnïau annibynnol, yn cynhyrchu dros 20 awr o raglenni bob dydd. Ac erbyn hyn mae 112,000 yn gwrando ar ein rhaglenni yn wythnosol.

Main Responsibilities

Prif gyfrifoldebau'r swydd yn cynnwys:

  • Paratoi a chyhoeddi amserlenni dyddiol, gan sicrhau gwybodaeth gywir er mwyn hwyluso darlledu sy’n dod o sawl canolfan ar draws Cymru. Yn ogystal â Radio Cymru fe fyddwch hefyd yn delio ag amserlenni Radio Cymru 2, podlediadau a rhaglenni ychwanegol sydd i’w clywed ar rai platfformau yn unig (e.e. chwaraeon sydd ar DAB).
  • Gwirio gwybodaeth am raglenni, ac weithiau ysgrifennu disgrifiadau rhaglenni, er mwyn sicrhau bod y wybodaeth gyhoeddus yn gywir ac yn ddeniadol ar gyfer gwrandawyr ar bob platfform.
  • Gwirio rhaglenni cyn eu darlledu a monitro cydymffurfiaeth.
  • Paratoi a rhaglennu darllediadau wedi’u hawtomeiddio, gan gynnwys recordio’r cyhoeddiadau sydd rhwng y darllediadau hynny.

Are you the right candidate?

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus baratoi sgriptiau a deunydd hyrwyddo ar gyfer cyhoeddwyr yr orsaf, ymuno a’r rota cyhoeddwyr gan ddarlledu’n fyw, gan gynnwys ar y Sul ac ymuno a’r rota cyflwynwyr traffig a thywydd yn ôl y gofyn, gan baratoi sgript ar gyfer y bwletinau yn ogystal â’r cyflwyno.

Mae sgiliau ysgrifenedig cywir a llais darlledu da yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, yn gystal â Chymraeg clir a chywir.

Byddwch yn gwirio cynnwys sy’n cael ei anfon i’r archif ddigidol a gweinyddu’r system sy’n rheoli llinell ffon Radio Cymru. Bydd gennych sgiliau rheoli amser yn effeithiol, a'r gallu i gynorthwyo’r Uwch Gydlynydd Amserlennu a’r Rheolwr Amserlennu pan fo’ newidiadau funud olaf i’r amserlen.

Mae dirprwyo elfennau o waith y Rheolwr Cynhyrchu a’r Uwch Gydlynydd Amserlennu adeg gwyliau e.e. diwygio’r rota cyhoeddwyr a gofalu am elfennau o wefan Radio Cymru hefyd yn rhan o'r swydd hon.

About the BBC

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

Attached documents: