Factual Fast Track Wales/Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru

This job has been closed.

Job Reference: BBC/TP/1362264/45993
Number of Positions: 6
Contract Type: Development Opportunity
Salary: Development Opportunity
Working Hours: Varied
Closing Date: 13/01/2020
Job Category: Other
BBC Region / Division: Nations and Regions
BBC Business Unit: N&R - Wales
Location: Wales/Cymru

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are desirable  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddymunol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Job Introduction

Factual Fast Track Wales is a trailblazing new training partnership to accelerate the advancement and growth of Welsh factual TV production.  Funded by BBC Wales, Channel Four and S4C, it will offer bespoke development opportunities to producers with the potential to become the next generation of business winning talent magnets in Wales.

This reputation building programme will hot house and fast track six talented, creative and established producers to be highly effective series producers, executive producers and development execs.  It will inspire confidence and drive up quality, ensuring factual production in Wales goes from strength to strength and continues to flourish.

Mae Cynllun Carlam Ffeithiol yn bartneriaeth hyfforddiant newydd ac arloesol i gyflymu datblygiad a thwf cynhyrchu teledu ffeithiol Cymreig.  Caiff ei ariannu gan BBC Cymru Wales, Channel 4 ac S4C, a bydd yn cynnig cyfleoedd datblygu pwrpasol i gynhyrchwyr sydd â’r potensial i fod yn y genhedlaeth nesaf o bobl sy’n denu talent ac sy’n ennill busnes yng Nghymru.

Bydd y cynllun hwn yn rhoi chwech o gynhyrchwyr dawnus, creadigol a sefydledig ar gwrs carlam, yn meithrin eu henw da ac yn cyflymu eu cynnydd tuag at fod yn gynhyrchwyr cyfres, uwch gynhyrchwyr ac uwch gynhyrchwyr datblygu hynod effeithiol.  Bydd yn ennyn hyder ac yn hybu ansawdd, gan sicrhau bod cynnyrch ffeithiol yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth ac yn parhau i ffynnu.

Main Responsibilities

Factual Fast Track is rooted in Wales. It is committed to raising the profile of Welsh factual TV production talent.  You must be working in the unscripted sector in Wales - or committed to working here – to apply.  To gain a place on this programme:

 • You will have a strong track record in factual production and have at least 3 years' experience in your role across a range of output.
 • You will benefit from industry training, production and broadcaster placements, mentoring, one to one support and being part of a cohort of outstanding producers.
 • You will be a stand-out programme maker with editorial and creative confidence who is willing to push boundaries and take risks to challenge assumptions.
 • You will be an innovative and original thinker who has been instrumental in creating ground-breaking shows loved by both audiences and broadcasters.
 • You will be passionate about getting a diverse range of voices onto our screens.
 • You will be – or have the potential to be - a strategic leader with the people skills to lead collaborative and creative teams and the resilience to juggle priorities, problems and decisions seamlessly.

FFTW is also an ideal programme to support returners-to-work who have taken time off for caring duties. We will look for diversity of voice and experience.  We encourage applications from under-represented groups, including those from BAME (black, Asian or minority ethnic) backgrounds or those with a disability. Whilst the ability to speak Welsh is not mandatory, two placements will be ringfenced for fluent Welsh speakers with excellent Welsh language communication skills and who are committed to working bilingually.

Mae’r Cynllun Carlam Ffeithiol wedi'i wreiddio yng Nghymru. Mae wedi ymrwymo i godi proffil talent cynhyrchu teledu ffeithiol yng Nghymru.  I wneud cais, rhaid i chi fod yn gweithio yn y sector ‘dim sgript’ yng Nghymru - neu wedi ymrwymo i weithio yma.  I ennill lle ar y rhaglen:

 • Bydd gennych gefndir cryf mewn cynhyrchu ffeithiol, a bydd gennych 3 blynedd o leiaf o brofiad yn eich swydd mewn amrywiaeth o gynnwys.
 • Byddwch yn elwa ar hyfforddiant gan y diwydiant, ymlyniadau byr gyda chynyrchiadau a darlledwyr, mentora, cefnogaeth un-i-un, a bod yn rhan o garfan o gynhyrchwyr nodedig.
 • Byddwch chi’n sefyll allan fel gwneuthurwr rhaglenni, bydd gennych hyder golygyddol a chreadigol a byddwch chi'n fodlon gwthio ffiniau a chymryd risgiau i herio rhagdybiaethau.
 • Byddwch chi'n feddyliwr dyfeisgar a gwreiddiol, sydd wedi cyfrannu at greu sioeau sy’n torri tir newydd ac yn rhai mae cynulleidfaoedd a darlledwyr yn eu caru.
 • Byddwch yn frwd dros sicrhau bod amrywiaeth o leisiau yn cyrraedd ein sgriniau.
 • Byddwch chi - neu mae gennych chi’r potensial i fod - yn arweinydd strategol sydd â sgiliau pobl i arwain timau cydweithredol a chreadigol, ac sydd â gwytnwch i ymdopi â blaenoriaethau, problemau a phenderfyniadau’n ddidrafferth.

Mae CCFfC yn rhaglen ddelfrydol i gefnogi pobl sy'n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cymryd amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau gofalu. Byddwn ni'n chwilio am leisiau a phrofiadau amrywiol.  Rydym yn annog ceisiadau gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys pobl o gefndiroedd du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig neu bobl sydd ag anabledd. Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol, bydd dau le yn cael eu neilltuo i siaradwyr Cymraeg rhugl sydd â sgiliau cyfathrebu gwych yn y Gymraeg ac sydd wedi ymrwymo i weithio’n ddwyieithog.

Are you the right candidate?

If this opportunity appeals to you, you will need to meet the following criteria:

 • Do you have at least three years' experience at PD, producer or SP level or as a senior development producer and a minimum of three relevant credits?
 • Do you work in one or more of the following genres: factual, specialist factual, factual entertainment or development and are committed to working in Wales?
 • Are you able to start this training programme commencing early in 2020 and be released for approximately 6 days training across the year?

If you are interested in hearing more about Factual Fast Track, there will be a Q&A with commissioners and the Programme Director at BBC Wales, Central Square, Cardiff at 1pm on 5th December.  Please email Hannah Corneck at hannah@hannahcorneck.com to register for this event or to find out more.  To apply for this development programme, please refer to the Further Information document.

Interviews will be held in early February 2020.

Os yw'r cyfle hwn yn apelio atoch, bydd angen i chi fodloni’r meini prawf canlynol:

 • Oes gennych chi dair blynedd o leiaf o brofiad ar lefel cyfarwyddwr-cynhyrchydd,cynhyrchydd neu gynhyrchydd cyfres, neu fel cynhyrchydd datblygu, ac o leiaf dri chredyd perthnasol? 
 • Ydych chi’n gweithio mewn un neu ragor o'r genres canlynol: ffeithiol, ffeithiol arbenigol, adloniant ffeithiol neu ddatblygiad yng Nghymru, ac wedi ymrwymo i weithio yng Nghymru?
 • Ydych chi'n gallu dechrau ar y rhaglen hyfforddi sy’n cychwyn yn gynnar yn 2020 a chael eich rhyddhau am ryw 6 diwrnod o hyfforddiant yn ystod y flwyddyn?

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy am y Cynllun Carlam Ffeithiol, bydd sesiwn holi ac ateb gyda chomisiynwyr a Chyfarwyddwr y Rhaglen yn BBC Cymru Wales, Sgwâr Canolog, Caerdydd am 1 o’r gloch ar Ragfyr 5ed.  Anfonwch neges e-bost at Hannah Corneck hannah@hannahcorneck.com i gofrestru ar gyfer y digwyddiad neu i gael mwy o wybodaeth.  I wneud cais, darllenwch y ddogfen Rhagor o Wybodaeth.  Cynhelir y cyfweliadau ddechrau mis Chwefror 2020.

I wneud cais, darllenwch y ddogfen Rhagor o Wybodaeth.  Cynhelir y cyfweliadau ddechrau mis Chwefror 2020.

 

Attached documents: