Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr /Journalism Trainee Scheme - Caerdydd (siaradwyr Cymraeg yn unig) /Cardiff (Welsh Language Place)

BBC/TP/1923724/48445

This job has been closed.

Number of Positions:
1
Contract Type:
Schemes
Salary:
Cyflog: £21,216
Working Hours:
35
Location:
Caerdydd (siaradwyr Cymraeg yn unig) /Cardiff (Welsh Language Place)
Closing Date:
01/03/2020
Job Category:
Training, Trainees & Apprentices
BBC Region / Division:
zzDeputy Director General Group
BBC Business Unit:
zzDDG - HR

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(a) Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Cyflog: £21,216

Mae staff y BBC yn cael 25 diwrnod o wyliau mewn blwyddyn, a gallwch brynu neu werthu diwrnodau i’ch siwtio chi. Yn ogystal â gwyliau banc, byddwch hefyd yn cael diwrnod ychwanegol o wyliau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Dyma’r dudalen i ymgeisio ar gyfer y swydd Gymraeg yng Nghaerdydd yn unig 


I wneud cais am Lundain, Salford, Caerdydd (Iaith Saesneg) neu Orkney a Shetland, chwiliwch yn yr Hwb Gyrfaoedd a gwneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen gais gywir.

Job Introduction

Cyflwyniad i'r Swydd

Rydym eisiau clywed gan bobl o bob cefndir a ffordd o fyw sy’n chwilfrydig am y byd, ac sy’n frwdfrydig i adrodd adrodd y straeon sy’n digwydd o’u cwmpas.  Os ydych chi eisiau cael hyfforddiant o'r radd flaenaf gyda’r corff darlledu mwyaf yn y byd, Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr y BBC yw’r cynllun i chi.

Ydych chi wedi gadael yr ysgol neu heb raddio ac a oes gennych chi ddiddordeb gwirioneddol mewn newyddiaduraeth? Os oes gennych chi lai o brofiad, efallai y byddai’r cynllun Prentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol yn fwy addas i chi. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: Prentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol

Y broses ymgeisio:

 

  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 1 Mawrth 2020. Bydd yr holl geisiadau yn cael eu hadolygu ar ôl y dyddiad hwn. Mae’r ffurflen gais yn cynnwys ychydig o gwestiynau sy'n rhoi'r cyfle i chi ddweud wrthym pam yn eich barn chi rydych yn addas ar gyfer y cynllun hwn, ac asesiad fideo.
  • Holiadur dilynol: Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael cynnig i lenwi holiadur dilynol. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei hanfon atoch erbyn 13 Mawrth. Bydd gennych tua 1 ½ wythnos i lenwi'r holiadur.
  • Canolfan Asesu: Os byddwch yn llwyddiannus ar ôl llenwi'r holiadur dilynol, byddwch yn cael eich gwahodd i ganolfan asesu. Bydd yr asesiadau hyn yn digwydd ym mis Mai.  Byddwch yn cael gwybod o leiaf wythnos cyn diwrnod yr asesiad a ydych wedi bod yn llwyddiannus. Rydym yn gwneud ein gorau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, ond mae’n bosib na fyddwch yn gwybod eich bod wedi cael eich dewis i gael asesiad tan ganol/diwedd mis Mai.

Main Responsibilities

Y Prif Gyfrifoldebau

Yn ystod y cynllun yma sy’n para 10 mis, byddwch yn ymgymryd â hyfforddiant wrth weithio ochr yn ochr â thimau newyddion yn creu cynnwys ar gyfer nifer o lwyfannau. Byddwch yn cael profiad ymarferol a fydd yn cynnwys ymchwilio, ysgrifennu a darlledu newyddion. 

Rydym yn cynnig llefydd i hyfforddeion newyddiaduriaeth gyffredinol o amgylch y DU, sy’n golygu y gallech fod yn gweithio yn un o’n hystafelloedd newyddion neu ein rhaglenni newyddion yn Llundain, Salford, Caerdydd, Shetland neu Orkney. 

Nid yw datgan diddordeb mewn lleoliad penodol yn gwarantu y byddwch yn cael eich lleoli yno pe byddech yn llwyddiannus ar gyfer y cynllun.

Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd rydym yn trefnu lleoliadau’r Cynllun Hyfforddi Newyddiadurwyr ar gael ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Are you the right candidate?

Ai chi yw'r ymgeisydd gorau?

  • Rydych chi’n ymddiddori mewn newyddion a materion cyfoes ac mae gennych awch i ddeall y byd ac i ddarganfod ffeithiau.
  • Rydych chi eisoes yn dangos eich potensial fel newyddiadurwr. Efallai eich bod chi’n ymwneud â chyfryngau myfyrwyr, yn ysgrifennu erthyglau i wefan neu bapur newydd lleol, yn gweithio mewn gorsaf radio, yn blogio neu’n flogio, neu’n creu cynnwys gwych ar y cyfryngau cymdeithasol.
  • Rydych yn storïwr creadigol, a gallwch ein helpu ni i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, gan gynnwys pobl na fyddent fel arfer yn dilyn y newyddion.
  •  Rydych yn hyblyg ac yn barod i newid – yr oriau gweithio arferol yw 09:00 tan 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond, mae darlledu a newyddiaduraeth yn alwedigaeth 24/7 a gall yr oriau hyn amrywio yn ystod lleoliadau gwaith i ddiwallu anghenion y busnes.
  •  Byddwch yn 18 oed neu’n hŷn pan fydd y cynllun yn dechrau yn yr hydref.
  •    Mae’n rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU

Os oes gennych chi anabledd, byddwch yn cael dewis mynd drwy ein Extend Hub pan fyddwch yn gwneud cais. Mae ein holl swyddi gwag wedi’u rhestru ar VERCIDA hefyd. Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag mewn fformat hygyrch

Attached documents: